Dohoda ADR
Dohoda ADR

Dohoda ADR

04.11.2017

Problematiku a všeobecné pravidlá ADR prepráv zosúlaďuje Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – známa ako Dohoda ADR. Tá obsahuje ucelené a záväzné predpisy pre cestnú dopravu s ohľadom na balenie, transportnú manipuláciu, klasifikáciu tovarov, prepravnú dokumentáciu, označovanie vozidiel, technické normy vozidiel a doplňujúce technické detaily.

Do národnej legislatívy je zaradená prostredníctvom zákona NR SR o cestnej doprave a vyhlášok Ministerstva dopravy.

Dohoda platí nielen na územiach členov Európskeho spoločenstva ale rovnako aj v krajinách, ktoré k tejto dohode oficiálne pristúpili, ako krajiny bývalého ruského bloku, blízkeho východu či Afriky.

Podrobne sa v nej definujú dopravné jednotky, obaly, identifikačné čísla látok a predmetov, a hlavne povinnosti účastníkov prepravy.

  • zjednocuje klasifikáciu a postavenie nebezpečných látok a predmetov na 9 bezpečnostných tried, objasňuje ich vlastnosti a presne určuje jednotlivé podmienky a možnosti pre ich prepravu
  • odvoláva na využívanie číselných kódov všeobecne stanovených OSN a známych ako UN čísla jednotlivých látok a predmetov
  • charakterizuje presné farebné značky a konkrétne symboly u všetkých tried a podtried
  • udáva obalové a ložné inštrukcie zásielok spolu označovaním a triedením dopravných jednotiek podľa technického schválenia a teda schopnosti prepravovať konkrétne typy látok či predmetov
  • ukladá povinnosti prepravných dokladov a ich presnému obsahu napr. až do detailov tunelového kódu

Ustanovenia ADR vyžadujú okrem dokladov k tovarom aj doklady, povolenia a výbavu vozidiel, školenia vodičov, u vyžadovaných tovarov aj povolenia príslušných orgánov či požiadavky na dozor nad vozidlami.


Kontaktný formulár

Uveďte dostupné údaje o druhu tovaru, hmotnosti, spôsobe balenia, objemu zásielky, triedy podľa ADR.